پروتز متحرک

جایگزین مناسبی است برای بیمارانی که هیچ دندانی ندارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

two × 4 =

Menu